آزمایشگاه دکتر موید | پا صفحه - لینک های مفید

پزشکان مرکز

دکتر احمد موید (متخصص آزمایشگاه بالینی)

سوابق تحصیلی:
دکترای داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1348
متخصص آزمایشگاه بالینی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1359

آخرین شغل دولتی:
رئیس بیمارستان نظامی مشهد

 

دکتر تقی غیاثی (دکترای تخصصی آناتومیکال و کلینیکال پاتولوژی)

سوابق تحصیلی :
دکترای پزشکی عمومی از دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکترای تخصصی آناتومیکال و کلینیکال پاتولوژی در سال 1363

سوابق علمی:
25 سال عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دارای 27 مقاله علمی و 18 طرح تحقیقاتی در دانشکده پزشکی

سوابق کاری:
بخش پاتولوژی بیمارستان قائم - کلینیک ویژه بیمارستان قائم - آزمایشگاه دکتر موید

 

دکتر کامران غفارزاده گان (دکترای تخصصی پاتولوژی)

سوابق تحصیلی:
پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1371
دکترای تخصصی پاتولوژی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1379
نفر اول بورد تخصصی پاتولوژی
فرصت مطالعاتی پاتولوژی گوارش از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1384
دوره تکمیلی پاتولوژی پستان از انگلستان در سال 1388

سوابق علمی:
5 سال عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی در سال 82
دارای بیش از 20 مقاله  و 70 طرح تحقیقاتی
ترجمه و تالیف 4 کتاب

سوابق کاری:
بیمارستان فوق تخصصی رضوی - آزمایشگاه دکتر موید

 

 

دکتر ژاله اسماعیلی (دکترای تخصصی آناتومیکال و کلینیکال پاتولوژی)

 

سوابق تحصیلی:
دکترای پزشکی عمومی از دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1382

دکترای تخصصی آناتومیکال و کلینیکال پاتولوژی از دانشگاه علوم پزشکب مشهد در سال 1390

سوابق علمی:

نفر دوم بورد تخصصی پاتولوژی

سوابق کاری:
آزمایشگاه دکتر اسماعیلی(بجنورد) - 
آزمایشگاه دکتر موید