آزمایشگاه دکتر موید | پا صفحه - لینک های مفید

راهنمای شرایط انجام آزمایش

دستورالعمل جمع آوري نمونه مدفوع

1. نمونه یک تا دو ساعت قبل از انتقال به آزمایشگاه می تواند تهیه شود.
2. نمونه بايد مستقيما درظرفي كه از طرف آزمايشگاه دراختيارشما قرار مي گيرد جمع آوري گردد.
3. درمورد بيماران بستري نمونه را در يك ظرف خشك جمع آوري نموده و به ظرف مخصوص برچسب دارمنتقل نمائيد.
4. از بخش بلغمی يا خوني مدفوع، درون قوطي ريخته شود.
5. درصورت مشاهده كرم و هرمورد مشكوك آن را در ظرف قرار داده و به آزمايشگاه اطلاع دهيد.
6. نمونه مدفوع نبايد با ادرار يا سايرمواد آلوده شود

v دستورالعمل جمع آوري مدفوع جهت خون مخفي (OB)

1. از خوردن گوشت قرمز،گوشت سفيد (مرغ وماكيان )، ماهي و جگر، 48 تا 72 ساعت پيش ازآزمايش و درطي دوره جمع آوري نمونه مدفوع خودداري نمائيد.
2. مصرف داروهاي مقابل بايد 48 ساعت پيش ازانجام آزمايش و طي دوره جمع آوري نمونه قطع شود. (آهن ، ايندومتاسين،كلشي سين، آسپرين، بروفن،كورتن ها، ويتامين (C
3. نمونه بايد سريعا به آزمايشگاه تحويل داده شود.
4. نمونه مدفوع نبايد با ادرار يا سايرمواد آلوده شود.
7. در ظرف را بسته وآن را به آزمايشگاه تحويل دهيد.
8. درصورتي كه نمونه خارج از آزمايشگاه تهيه مي شود، لازم است به سرعت به آزمايشگاه ارسال شده و تا آن زمان درجاي خنك نگهداري شود.

v دستورالعمل جمع آوري نمونه مايع مني

1. نمونه بايد در فاصله 3 تا 5 روز پس از آخرین نزديكي يا انزال تهيه شود و نمونه هايي كه پيش از 2 روزو پس از 7 روز از آخرين نزديكي جمع آوري شود براي انجام آزمايش مناسب نيست.
2. بهترين نمونه مني نمونه اي است كه ازطريق تحريك مصنوعي تهيه شده بدون استفاده ازصابون، و با دست كمي نمناك نمونه تهيه ودرظرف مخصوصي كه ازطرف آزمايشگاه دراختيارشما قرارداده شده، جمع آوري مي گردد.
3. بايد دقت شودكه تمامي نمونه مني درظرف مخصوص ريخته شود زيرا چنانچه فقط قسمتي ازنمونه دراختيار آزمايشگاه قرارداده شود، باعث به دست آمدن نتيجه غيرواقعي خواهد شد.
4. قبل از ريختن نمونه به داخل ظرف بهتراست با دردست گرفتن ظرف دماي آن رابه نزديك درجه حرارت بدن (37درجه سانتيگراد) برسانيد.
5. ازقراردادن نمونه درحرارت هاي كمتر و بالاتراز 37 درجه سانتي گراد خودداري نموده وسعي كنيد تا زمان تحويل نمونه به آزمايشگاه آن را در دماي نزديك به حرارت بدن (37درجه سانتي گراد) نگهداري كنيد.
6. نمونه بايد ترجيحا در آزمايشگاه تهيه شود و چنانچه اين امرممكن نباشد نمونه بايد درمدت كمتر از نيم ساعت به آزمايشگاه تحويل داده شود.

v دستورالعمل براي گرفتن خلط

1. نمونه صبحگاهي بهتر است.
2. بهتر است بيمار ناشتا باشد.
3. لازم است قبل ازگرفتن خلط مسواک کرده و یا حداقل دهان چندبار با آب معمولي شسته شود.
4. با سرفه عميقي خلط خود را داخل ظرف مربوطه تخليه كنيد و از ريختن خلط به جدار خارجي ظرف خودداري نمائيد.
5. نمونه را سريع به آزمايشگاه بياوريد.

v دستورالعمل جمع آوري نمونه تميز ادرار در آقايان (كشت ادرار)

1. بهترين نمونه جهت تشخيص عفونت هاي ادراري، نخستين نمونه ادرار صبحگاهي است.
2. پيش ازانجام آزمايش ازنوشيدن مقاديرزياد مايعات وآب اجتناب نماييد.
3. دست هاي خود را كاملا با آب وصابون به خوبي شسته وخشك نماييد.
4. سرآلت را با آب شسته و با يك دستمال يكبارمصرف خشک و تميزكنيد.
5. در ظرف را با احتياط بازكنيد، تحت هيچ عنوان دست هاي شما و سرآلت نبايد با سطح داخلي ظرف تماس پيدا كند.
6. پس از اينكه جريان ادرار شروع شد، قسمت اوليه ادرار (2ثانيه اول) رادورريخته وبقيه ادرار رابا حجم 30 ميلي ليتر (حداقل نصف ظرف) جمع كنيد.
7. در ظرف را بسته وآن را به آزمايشگاه تحويل دهيد.
8. درصورتي كه نمونه خارج از آزمايشگاه تهيه مي شود، لازم است به سرعت به آزمايشگاه ارسال شده و تا آن زمان درجاي خنك نگهداري شود.


v جمع آوری ادرار 24 ساعته (24h)

1. پیش از انجام آزمایش باید از مصرف مایعات زیاد خودداری شود.
2. در صورت داشتن شرایط خاص (با توجه به عامل مورد اندازه گیری) باید به پزشک معالج اطلاع داده شود (مانند سابقه بیماری یا مصرف دارو ).
3. ظرف تمییز با حداقل حجم 2 لیتر مورد نیاز است، برحسب پارامتر مورد اندازه گیری ممکن است نیاز به استفاده از ماده نگهدارنده باشد.
4. اولین ادرار صبحگاهی دور ریخته شود و بعد از آن به مدت 24 ساعت، در ظرفی که از طرف آزمایشگاه داده شده، ادرار جمع آوری شود.
5. آخرین نمونه ادرار صبح روز بعد بلافاصله پس از بیدار شدن در ظرف ریخته شود.
6. در مدت جمع آوری، ظرف در جای خنک نگهداری گردد.
7. حتما در مواردی که ظرف در نظر گرفته شده حاوی مواد نگهدارنده است، به بیمار توصیه گردد که نباید مستقیما به داخل ظرف ادرار نماید.
8. در مدت زمان جمع آوری نمونه و در طی انتقال، ظرف نمونه گیری در درجه حرارت 2 تا 8 درجه سانتی گراد (دمای یخچال) نگهداری شود.

v دستورالعمل جمع آوري نمونه ادرار در اطفال

1. محل خروج ادراركاملا با آب وصابون شسته شود.
2. كيسه ادراري متناسب با جنس كودك (دخترانه یا پسرانه) تهيه نموده و بطور پاكيزه روي محل چسبانده شود.
3. هركيسه ادراري حداكثر 45 دقيقه مي تواند به مجرای خروجي ادرار متصل باشد.
4. درهنگام خواب راحتترمي توان به طفل كيسه ادراري را وصل نمود.
5. حدود 10 الي 15 سي سي ادراركه دركيسه جمع شد پس از جدا کردن آن از کودک سرآنرا تا كرده تا بسته شود سپس داخل ليوان ادراري گذاشته ودر محل نمونه ها قراردهيد.
6. نمونه را سريعا به آزمايشگاه بياوريد ودر غيراينصورت آنرا دريخچال قرارداده و حداكثر تا 6 ساعت بعد به آزمايشگاه بياوريد.

v دستورالعمل جمع آوري نمونه ادرار تميز در خانم ها (كشت ادرار)

1. بهترين نمونه جهت تشخيص عفونتهاي ادراري، نخستين نمونه ادرارصبحگاهي است .
2. پيش از انجام آزمايش از نوشيدن مقاديرزياد مايعات وآب اجتناب نماييد.
3. دست هاي خود را كاملا با آب وصابون به خوبي شسته وخشك نماييد.
4. اطراف چين هاي پوستي دستگاه تناسلي، و پيشابراه را از جلو به عقب با آب شسته و سپس با دستمال کاغذی خشک و تميزكنيد.
5. در ظرف كشت ادرار را با احتياط بازكنيد، تحت هيچ عنوان دستهاي شما نبايد با سطح داخلي ظرف ادرار يا در آن تماس پيدا كند.
6. پس ازاينكه جريان ادرار شروع شد، قسمت اوليه ادرار (2ثانيه اول) را دور ريخته و بقيه ادرار را با حجم 30 ميلي ليتر (حداقل نصف ظرف) جمع كنيد.
7. در ظرف را بسته وآن را به آزمايشگاه تحويل دهيد.
8. درصورتي كه نمونه خارج از آزمايشگاه تهيه مي شود، لازم است به سرعت به آزمايشگاه ارسال شده و تا آن زمان درجاي خنك نگهداري شود
.